PROTOCOLLEN

In een protocol worden de afspraken binnen uw organisatie over wie wat moet doen bij ziekte en re-integratie vastgelegd. Wanneer u beschikt over een duidelijk protocol bij verminderde inzetbaarheid, re-integratie en arbeidsongeschiktheid dan zijn alle betrokken partijen goed geïnformeerd en kan op uniforme wijze invulling gegeven worden aan de begeleiding en de re-integratie. Immers voor alle betrokkenen zijn rollen, taken, rechten en plichten helder.
Dassen Verzuim Control checkt of uw protocollen aan de huidige de wet- en regelgeving voldoen en of er voldoende mogelijkheden in opgenomen zijn voor een effectieve regievoering. Uiteraard wordt u ook geadviseerd over aanpassingen.
Vervolgens kunt u zelf de aanpassingen in het protocol verwerken of dit door Dassen Verzuim Control laten uitvoeren. Indien uw inzetbaarheidsproblematiek daartoe aanleiding geeft, kunt u ook een specifiek protocol voor frequent verminderde inzetbaarheid toevoegen.